dokumentacja bhp, gotowe dokumety w wordzie

Wzory dokumentów, porady dotyczące ich tworzenia i wypełniania.

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

inżynierka
25...49 postów
25...49 postów
Posty: 41
Rejestracja: 12 stycznia 2007, 23:57
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój

dokumentacja bhp, gotowe dokumety w wordzie

Post autor: inżynierka » 12 maja 2008, 08:35

[shadow=red]Mam do sprzedania płytkę bhp. Zawartość płytki[/shadow]:01. AUDYT, w tym:
01.Księga - Dokument Bezpieczeństwa – ramowe wytyczne opracowania

02. PORADNIKI – PRZEWODNIKI, w tym:
01.Poradnik – Dostosuj swój zakład pracy do obowiązującego prawa pracy
02.Prawo pracy – poradnik dla pracodawcy
03.BHP – poradnik dla pracodawcy
04.Dostosowanie zakładu do obowiązującego prawa pracy w zakładzie przetwórstwa owocowo – warzywnego
05.Państwowa Inspekcja Pracy – przewodnik po działalności
06.Tekst ujednolicony USTAWY z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49)
07.Bezpieczeństwo Pracy – roboty budowlane i rozbiórkowe
08.Ciągniki w rolnictwie
09.Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracownika
10.Karta informacyjna dla pracownika – do akt osobowych
11.Praca przy komputerze – podstawowe wiadomości i instrukcje

03. PORADY GHP I GMP, w tym:
01.System HACCP – wskazówki dotyczące wdrażania jego zasad
02.Zasady GHP/GMP oraz System HACCP jako narzędzia zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (poradnik dla przedsiębiorcy)
03.Wdrażanie Systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego (poradnik dla kierujących zakładem)
04.Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i Systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego
05.HACCP w handlu detalicznym

04. BIOZ, w tym:
01.Plan BIOZ dla budowy 1 - 3
02.Plan BIOZ dla instalacji systemu grzewczego

05. INNE, w tym:
01.Karty zgłoszenia do PIP, w tym:
01.Karta zgłoszenia jednostki lokalnej
02.Karta zgłoszenia pracodawcy 1 - 2
02.Sprawy pracownicze, w tym:
01.Regulaminy, w tym:
01.Regulamin pracy
02.Regulamin wynagradzania
03.Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych
02.Odpowiedź na pozew, w tym:
01.Odpowiedź na pozew odnośnie wypowiedzenia umowy o
pracę
02.Odpowiedź na pozew w sprawie o przywrócenie do pracy w
związku z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy
03.Odpowiedź na pozew w sprawie o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
04.Odpowiedź na pozew odnośnie rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym
05.Odpowiedź na pozew w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy
06.Odpowiedź na pozew w sprawie o sprostowanie świadectwa pracy
07. Odpowiedź na pozew w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za płacę
03.Oświadczenia, w tym:
01.Oświadczenie o przestrzeganiu tajemnicy
02.Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem
pracy
03.Oświadczenie o udzieleniu urlopu bezpłatnego
04.Oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego
05.Oświadczenie o skorzystaniu z dnia wolnego od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
06.Oświadczenie o podjęciu pieczy i odpowiedzialności
materialnej nad mieniem powierzonym
04.Umowy, w tym:
01.Umowa zlecenia
02.Umowa o dzieło
03.Umowa agencyjna
04.Umowa o zarządzanie
05.Umowa o podnoszeniu kwalifikacji w formach szkolnych
06.Umowa o podnoszeniu kwalifikacji w formach pozaszkolnych
07.Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone
08.Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
09.Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
10.Umowa o używanie przez pracownika własnego samochodu do celów służbowych
05.Umowy o pracę, w tym:
01.Umowa o pracę na czas nieokreślony
02.Umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy
03.Umowa o pracę na czas określony powyżej 6 miesięcy
04.Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
05.Umowa o pracę na okres próbny
06.Umowa o pracę nakładczą
07.Porozumienie zmieniające umowę o pracę
08.Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
09.Umowa o pracę
10.Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
06.Rozwiązanie umowy o pracę, w tym:
01.Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem
02.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
03.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
04.Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
05.Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem
06.Rozwiązanie umowy o pracę na czas próbny za wypowiedzeniem
07.Porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia
08.Zawiadomienie organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony
09.Zawiadomienie organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
07.Zakres obowiązków, w tym:
01.Zadania i obowiązki pracownika – zakres obowiązków
02.Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zakresem
obowiązków
08.Powołanie i odwołanie ze stanowiska, w tym:
01.Akt mianowania na stanowisko
02.Odwołanie z mianowania
03.Akt powołania na stanowisko
04.Odwołanie z powołania
09.Inne, w tym:
01.Przepisy dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn w
zatrudnieniu
02.Postanowienie w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od decyzji o ukaraniu karą porządkową
03.Decyzja o wymierzeniu kary porządkowej za nieusprawiedliwione opuszczenie stanowiska pracy
04.Kwestionariusz osobowy
05.Miesięczna ewidencja czasu pracy
06.Indywidualna karta wynagrodzeń pracownika
07.Świadectwo pracy
08.Opinia o pracy
09.Pismo pracodawcy o przyznaniu pracownikowi nagrody jubileuszowej
10.Apelacja pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego
11.Sprzeciw od wyroku zaocznego
12.Pozew w postępowaniu nakazowym
13.Zapytanie o karalność

06. BHP – DODATKI, w tym:
01.Lista kontrolna Podstawowa GIP
02.Lista kontrolna – Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
03.Lista kontrolna – Ochrona pracowników młodocianych
04.Lista kontrolna GIP – BHP na budowie
05.Tabela uproszczonego doboru środków ochrony indywidualnej

07. BHP – TECZKA, w tym:
01.Rejestry, w tym:
01.Rejestr instrukcji BHP i PPOŻ
02.Rejestr podejrzeń o choroby zawodowe i chorób zawodowych
03.Rejestr zatrudnionych pracowników
04.Rejestr pracowników o dodatkowych kwalifikacjach
05.Rejestr wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
06.Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy
07.Rejestr zgłoszenia wypadków
08.Rejestr przeglądu stanu technicznego maszyny/urządzenia
02.Teczka – kadry, w tym:
01.Karta urlopowa
02.Informacja pracodawcy do PUP o zatrudnieniu bezrobotnego
03.Oświadczenie bezrobotnego o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w
rejestrze bezrobotnych PUP
04.Pismo pracodawcy do ZUS-u w sprawie skierowanie pracownika na
badania do lekarza orzecznika w celu ustalenia procentowego
uszczerbku na zdrowiu
03.Przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy związane z BHP
04.Umowa na usługi BHP
05.Instrukcja w sprawie profilaktycznych badań lekarskich
06.Skierowanie na badanie lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne
07.Umowa z lekarzem, specjalistą medycyny pracy
08.Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2
osoby
09.Zarządzenie wewnętrzne dot. posiłków profilaktycznych i napojów
10.Szczegółowe zasady gospodarowania środkami ochron indywidualnych, odzieżą i obuwiem roboczym, konserwacją tych przedmiotów, gospodarowania środkami do utrzymania higieny osobistej

08. SZKOLENIA BHP, w tym:
01. Programy ramowe szkoleń, w tym:
01.Ramowy program szkolenia wstępnego ogólnego (instruktażu
ogólnego)
02.Ramowy program szkolenia wstępnego stanowiskowego
(instruktażu stanowiskowego)
03.Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
02.Programy szkoleniowe BHP, w tym:
01.Dziennik lekcyjny - Szkolenia z zakresu
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracodawców i kadry kierowniczej
02.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku pracownika
biurowego
03.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku gł.
księgowej, księgowej, fakturzystki, pracownika administracyjnego
04.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku dozorcy
05.Program szkolenia wstępnego ogólnego dla pracowników salonu
fryzjersko – kosmetycznego w zakresie BHP oraz PPOŻ
06 Program szkolenia bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakładzie krawieckim (szwaczki, prasowaczki, krojczy i personel pomocniczy)
07.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku elektryka
08.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku kierowcy-mechanika, pomocnika mechanika, zaopatrzeniowca
09.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku kierowcy, operatora wózka widłowego
10.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku operatora
stacji paliw
11.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku sprzedawcy
paliw
12.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku kucharza
i pomocnika
13.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku kelnera i pomocnika
14. Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku spawacza
15.Program szkolenia podstawowego na stanowiskach robotniczych w zakładzie stolarsko - tapicerskim
16.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku szklarza
17.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku szatniarza
18.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku zaopatrzeniowca
19.Program szkolenia stanowiskowego bhp na stanowisku palacza
03.Testy egzaminacyjne, w tym:
01.Szkolenia wstępne ogólne, w tym:
01.Klucz do testu z zakresu szkolenia wstępnego ogólnego
02.Test – szkolenie wstępne ogólne
02.Szkolenia okresowe robotników, w tym:
01.Zestawy szkoleń testów okresowych robotników (3 zestawy)
02.Klucz do testów szkolenia okresowego robotników
04.Zaświadczenia o odbyciu szkoleń, w tym:
01.Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie BHP
02.Zaświadczenie o odbyciu szkolenia wstępnego ogólnego w
dziedzinie bhp (instruktażu ogólnego)
03.Zaświadczenie o odbyciu szkolenia wstępnego ogólnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
04.Zaświadczenie o odbyciu szkolenia wstępnego na stanowisku pracy
w dziedzinie bhp (instruktażu stanowiskowego)
05.Zaświadczenie o ukończeniu instruktażu stanowiskowego BHP
06.Zaświadczenie o przeszkoleniu BHP – okresowe
07.Zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego
pracowników administracyjno-biurowych w dziedzinie
05.Instrukcja w sprawie szkoleń z zakresu BHP
06.Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp
07.Książka szkolenia wstępnego na stanowisku pracy w dziedzinie bhp
(instruktażu stanowiskowego) dla wydziału
08.Oświadczenie pracownika o przeszkoleniu BHP i PPOŻ – szkolenie wstępne ogólne i instruktaż stanowiskowy
09.Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie bhp
10.Szkolenie BHP pracowników (folie)
11.Rejestr programów szkoleń

09. DRUKI BHP – WYPADKI I INNE, w tym:
01.Wypadki, w tym:
01.Statystyczna Karta Wypadku 1 – 5
02.Rejestr wypadków przy pracy 1 – 3
03.Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 1 - 4
04.Wypadki ucznia, w tym:
01.Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia 1-2
02.Rejestr wypadków uczniów
05.Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
06.Meldunek o wypadku śmiertelnym lub zbiorowym
07.Opinia lekarza o wypadku
08.Protokół przesłuchania poszkodowanego w wypadku przy pracy
09.Protokół przesłuchania poszkodowanego, świadka, biegłego
10.Protokół przesłuchania świadka wypadku przy pracy
11.Zgłoszenie wypadku w związku z pracą
12.Szkic (opis) miejsca wypadku
02.Karta zgłoszenia pracodawcy do Sanepidu
03.Skierowanie na badanie lekarskie
04.Zaświadczenie o stanie zdrowia – Druk N-9
05.Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
roboczej i obuwia roboczego dla pracowników
06.Odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej
07.Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
na stanowisku pracy
08.Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
09.Rejestr zgłoszonych urazów
10.Sanepid – karta kontrolna
11.Szkolna instrukcja BHP
12.Wniosek o przyznanie dodatku pieniężnego za pracę w warunkach
szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia
13.Czynniki rakotwórcze

10. DRUKI BHP – c. d., w tym:

01. Lista nr 1, w tym:

Wzory dokumentów i formularze ogólne dotyczące pracy specjalisty ds. bhp

1. Codzienny raport techniczny wózka jezdniowego z napędem silnikowym
2. Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
3. Karta sprzętu ochronnego izolacyjnego
4.Karta zgłoszeniowa na szkolenie w zakresie obsługi maszyn budowlanych
5. Kartoteka elektronarzędzia
6. Książka instruktażu stanowiskowego
7. Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
8. Porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace w .., dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp
9. Protokół sprawdzenia kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego
10. Protokół utraty, zniszczenia, przedwczesnego zużycia
11. Protokół z kontroli kompleksowej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
12. Protokół z kontroli problemowej/wycinkowej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
13. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
14. Skierowanie na badanie profilaktyczne
15. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego
16. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i sieci
17. Zarządzenie dyrektora (prezesa) w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy (instruktażu stanowiskowego)
18. Zarządzenie dyrektora (prezesa) w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
19. Zarządzenie pracodawcy o powołaniu zakładowej komisji bhp
20. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia wstępnego ogólnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
21. Zaświadczenie o ukończeniu instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy
22. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
23. Zaświadczenie nr... o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników administracyjno-biurowych
24. Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych
25. Karta ewidencji odpadu
26. Karta przekazania odpadu
27. Protokół odbioru technicznego rusztowania

02. Lista nr 2, w tym:

Wzory dokumentów dotyczące zagrożeń, wypadków i chorób zawodowych w firmie

1. Akta w sprawie wypadku (strona tytułowa)
2. Informacja o czynnikach rakotwórczych
3. Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym
4. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie
5. Karta wypadku
6. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
7. Polecenie powypadkowe
8. Protokół powypadkowy
9. Protokół powypadkowy ucznia
10. Protokół przesłuchania poszkodowanego
11. Protokół przesłuchania poszkodowanego/świadka (wypadek w drodze do lub z pracy)
12. Protokół przesłuchania świadka (wypadek przy pracy)
13. Protokół z kontroli złomu
14. Protokół z oględzin miejsca wypadku przy pracy
15. Rejestr pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych (włókien azbestu)
16. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
17. Rejestr wypadków przy pracy
18. Rejestr wypadków uczniów
19. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
20. Skierowanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
21. Statystyczna karta wypadku wraz z objaśnieniami
22. Wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych – prace ziemne na terenie działającego zakładu pracy
23. Zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego
24. Zaświadczenie o wykonywaniu przez pracownika zewnętrznego pracy na terenie kontrolowanym
25. Zawiadomienie o wypadku przy pracy
26. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń
27. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej
28. Zawiadomienie przełożonego przez pracownika o oddaleniu się z miejsca zagrożenia w pracy
29. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
30. Karta kosztów wypadków przy pracy
31. Karta oceny ryzyka zawodowego według Polskiej Normy PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, w skali 5-
-stopniowej na stanowisku...
32. Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku...

03. Lista nr 3, w tym:

Formularze dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej
i społecznej inspekcji pracy

1. Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
2. Karta zgłoszenia jednostki lokalnej do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy
3. Karta zgłoszenia pracodawcy do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy
4. Karta zgłoszenia pracodawcy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
5. Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy
6. Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy
7. Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy
8. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
9. Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy

11. PUBLIKACJE BHP 31 SZT. 2004, w tym:
01.Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy w sektorze edukacji
02.Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy w marketingu i zaopatrzeniu
03.Bezpieczna praca na dachu
04.BHP na małych placach budowy
05.BHP a zdolność do podjęcia pracy: programy, praktyka i doświadczenia
06.Choroby układu mięśniowo – szkieletowego szyi i kończyn górnych,
związane z pracą
07.Czynniki biologiczne
08.Czynniki uczulające skórę
09.Czynniki uczulające układ oddechowy
10.Eliminowanie i zastępowanie niebezpiecznych substancji
11.Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
12.Informacje wstępne dot. substancji niebezpiecznych występujących w
miejscu pracy
13.Jak dotrzeć z przesłaniem: kampania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia
14.Kierunki przyszłych badań oraz priorytety w zakresie BHP w państwach członkowskich UE
15.Kontrola hałasu w budownictwie
16.Nowe formy nawiązywania stosunku pracy i ich wpływ na BHP
17.Nowoczesne zarządzanie ryzykiem w środowisku pracy
18.Płeć pracowników a ocena zagrożeń
19.Poprawa BHP w MŚP: przykład skutecznej pomocy
20.Przekazywanie informacji na temat niebezpiecznych substancji
21.Schorzenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, związane z pracą
22.Skuteczne zarządzanie jako narzędzie zapobiegania wypadkom przy pracy
23.Urazy wynikające z chronicznego przeciążenia organizmu (RSI), w państwach UE
24.Zagadnienie płci w obszarze BHP
25.Zapobieganie chorobom układu mięśniowo – szkieletowego, związanym z pracą
26.Zapobieganie poślizgnięciom, potknięciom i upadkom w miejscu pracy
27.Zapobieganie przemocy wobec personelu w sektorze edukacji
28.Zapobieganie wypadkom drogowym z udziałem ciężarówek
29.Zapobieganie wypadkom w budownictwie
30. Zapobieganie wypadkom związanym z transportem w miejscach pracy
31. Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy w sektorze edukacji

12. RYZYKO ZAWODOWE, w tym:
01.O ryzyku, w tym:
01.Ryzyko i ocena zagrożeń, zagrożeń, w tym:
01.Algorytm
02.Dyrektywy UE – BHP
03.Schemat przebiegu oceny ryzyka zawodowego
04.Zarządzanie BHP w szkole
05.Ryzyko zawodowe pracowników placówek oświatowych
(nauczycieli i obsługi)
06.Ocena ryzyka zawodowego w 5 krokach – broszura
07.Ryzyko zawodowe (ocena, identyfikacja zagrożeń)
08.Schemat przebiegu identyfikacji zagrożeń
02.Etapy oceny ryzyka zawodowego
03.Arkusze analizy i oceny ryzyka zawodowego dla nauczycieli i
pracowników szkoły
04.Karty oceny ryzyka dla nauczycieli i pracowników szkoły
05.Ocena ryzyka zawodowego w szkole
06.Karta analizy ryzyka zawodowego w grupie zawodowej pracowników zatrudnionych w firmie usługowo – handlowej traktowanych łącznie
07.Oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym dla pracowników szkoły
08.Tabela do szacowania ryzyka w skali trójstopniowej
09.Oświadczenie o poinformowaniu o ryzyku zawodowym
10.Oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym dla nauczyciela
11.Przepisy prawne do oceny ryzyka zawodowego
12.Rejestr pracowników zapoznanych z ryzykiem zawodowym
13.Zaświadczenie o odbyciu wstępnego szkolenia BHP dla nauczyciela
02.Oceny ryzyka zawodowego, w tym:
01.Biuro, w tym:
01.Pracownik administracyjno – biurowy 1 – 4
02.Fax
03.Operator sieci komputerowej
04.Informatyk – programista
05.Księgowa
02.Budowlanka, w tym:
01.Usługi remontowo – budowlane
02.Ocena ryzyka zawodowego – ogólnie i na
poszczególnych stanowiskach w firmie budowlanej
03.Monter płyt kartonowo – gipsowych
04.Murarz – tynkarz 1 – 2
05.Brukarz
06.Dekarz
03.Edukacja, w tym:
01.Nauczyciel informatyki 1 – 2
02.Nauczyciel w-f 1 – 2
03.Nauczyciel
04.Personel pomocniczy w szkole
05.Bibliotekarka
06.Nauczyciel biologii
07.Nauczyciel chemii
08.Nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących
09.Nauczyciel techniki
10.Nauczyciel fizyki
11.Pedagog szkolny, etapy oceny ryzyka zawodowego
12.Nauczyciel Publiczny
13.Nauczyciel przedszkola, edukacji elementarnej,
świetlicy, biblioteki
14.Nauczyciel fizyki, chemii, biologii, techniki
15.Nauczyciel przedmiotów humanistycznych i
matematyczno - przyrodniczych

04.Gastronomia, w tym:
01.Kuchnia
02.Gotowanie i podawanie posiłków
03.Gotowanie obiadu
04.Bufetowa - kelner
05.Kelner
06.Pakowacz produktów spożywczych
07.Kucharz i pomoc w szkole
08.Pakowacz mąki
09.Pakowacz przypraw
05.Hydraulik 1 – 2
06.Instalacja c – o, w tym:
01.Monter instalacji c – o
02.Obsługa kotłów c - o
03.Palacz c – o
07.Kierowcy, w tym:
01.Kierowca – og.
02.Kierowca – dostawca pizzy
03.Kierowca autobusu
04.Kierowca - dostawca
05.Kierowca samochodu ciężarowego
06.Kierowca wywrotki
07.Kierowca - zaopatrzeniowiec
08.Kierowca – konwojent
09.Kierowca przy transporcie materiałów niebezpiecznych
10.Kierowca dźwigu
08.Magazynier 1 – 3
09.Malarz, w tym:
01.Malarz
02.Malarz – tapeciarz
03.Malowanie natryskowe firan
04.Malowanie natryskowe firan – pomocnik
10.Mechanik, w tym:
01.Mechanik diagnosta
02.Mechanik konserwator
03.Mechanik samochodowy
11.Poligrafia, w tym:
01.Maszyny poligraficzne
02.Drukarz – sitodruk
12.Sprzątanie, dozorcy, woźne, w tym:
01.Sprzataczka 1 – 2
02.Dozorca 1 – 2
03.Gospodarz budynku
04.Portier – recepcjonista
05.Woźna oddziałowa, szatniarka, dozorca
06.Woźna oddziałowa
13.Sprzedawca, w tym:
01.Sprzedawca
02.Sprzedawca – kasjer
03.Pracownicy zatrudnieni w firmie usługowo – handlowej traktowani łącznie
14.Szwalnia, w tym:
01.Szwalnia 1 – 2
02.Obsługa maszyny szyjącej
03.Krojczy
15.Usługi remontowo – budowlane 1 – 2
16.Opiekun dowozów ucznia
17.Konserwator
18.Aptekarz
19.Brukarz
20.Budowa i utrzymanie dróg
21.Diagnosta samochodowy
22.Ślusarz - dorabianie kluczy, wymiana i montowanie zamków
23.Intendent
24.Lakiernik
25.Ładowarko – koparka
26.Młynarz
27.Monter instalacji wodno – kanalizacyjnej
28.Roboty stolarskie – montaż mebli
29.Elektronarzędzia
30.Koparka
31.Krajalnica (gilotyna)
32.Stolarz
33.Maszyna sztancująca
34.Pilarka pionowa
35.Równiarka
36.Skrapiarka samochodowa
37.Sprężarka
38.Elektryk
39.Spycharka
40.Szlifierka do obróbki kamienia
41.Urządzenie do przerobu zerwanego asfaltu
42.Obsługa walca drogowego
43.Wiertarka
44.Wtryskarka
45.Zszywarka
46.Kierowca samochodu specjalistycznego – beczki asenizacyjnej
47.Operator maszyn budowlanych
48. Operator maszyn do odwiertów w ziemi
49.Operator wózka widłowego
50.Pracownik fizyczny
51.Fryzjer, kosmetyczka
52.Kwiaciarnia
03.Program do samodzielnego opracowania ryzyka

13. PRACE NIEBEZPIECZNE, IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ, w tym:
01.Przepisy BHP, w tym:
01.Przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy związane z BHP
02.Wymagania BHP przy pracach niebezpiecznych
03.Wymagania BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
02.Budownictwo, w tym:
01.Przepisy dot. budownictwa
02.Zagrożenia na budowie
03.Wykaz prac niebezpiecznych oraz sposoby zabezpieczeń i bezpieczeństwo wykonywania tych prac wraz z podstawami prawnymi w tym zakresie
04.Wykaz prac niebezpiecznych na budowie
03.EKO – KAN – GAZ, w tym:
01.EKO – KAN - GAZ – wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
02. EKO – KAN - GAZ – Wykaz prac niebezpiecznych oraz sposoby zabezpieczeń i bezpieczeństwo wykonywania tych prac wraz
z podstawami prawnymi w tym zakresie
03.Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie techniki cieplnej
04.Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych – HYDRAULIKA
04.Mechanika pojazdowa, w tym:
01.Mechanik samochodowy – diagnosta – identyfikacja zagrożeń
02.Mechanika pojazdowa - Wykaz prac niebezpiecznych oraz sposoby zabezpieczeń i bezpieczeństwo wykonywania tych prac wraz z podstawami prawnymi w tym zakresie
03.Mechanika pojazdowa – prace niebezpieczne
04.Zagrożenia zawodowe występujące w zakładach mechaniki pojazdowej
05.Stolarstwo, w tym:
01.Stolarstwo i obróbka drewna - Wykaz prac niebezpiecznych oraz sposoby zabezpieczeń i bezpieczeństwo wykonywania tych prac wraz z podstawami prawnymi w tym zakresie
02. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w stolarni
03.Zagrożenia i ochrona przed zagrożeniami w stolarni
06.Arkusz oceny ergonomicznej
07.Klasyfikacja czynników powodujących zagrożenia
08.Dekarstwo - Wykaz prac niebezpiecznych oraz sposoby zabezpieczeń
i bezpieczeństwo wykonywania tych prac wraz z podstawami prawnymi w tym zakresie
09.Restauracja i hotel - wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
10.Zakład robót drogowych - wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
11.Cukiernia - wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
12.Zagrożenia spowodowane czynnikami mechanicznymi

14. MŁODOCIANI, w tym:
01.Wykaz prac wzbronionych młodocianym 1 - 2
02.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych
młodocianym
03.Lista kontrolna – Ochrona pracowników młodocianych
04.Ochrona pracy młodocianych – tabele
05.Regulamin pracy pracownika młodocianego
06.Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy młodocianych
i przepisami BHP
07.Rejestr zatrudnionych pracowników młodocianych
08.Wykaz zbiorczy pracowników młodocianych
09.Ewidencja czasu pracy młodocianego przy wykonywaniu robót zabronionych a dozwolonych w celu nauki zawodu
10.Prace wzbronione młodocianym w handlu, usługach i drobnej wytwórczości
11.Prace wzbronione młodocianym w zakładzie mechanicznym
12.Prace wzbronione młodocianym w zakładzie lakiernictwa samochodowego
13.Prace wzbronione młodocianym w zakładzie mechaniki maszyn
14.Wykaz prac dozwolonych młodocianym w zawodzie spawacz gazowy
– wzór ramowy
15.Prace wzbronione młodocianym w sklepie detalicznym
16.Zakres obowiązków ucznia (praktyczna nauka zawodu)

15. HAŁAS, w tym:
01.Hałas – inf. Ogólne
02.Normy i rozporządzenia dot. hałasu

16. KARTY CHARAKTERYSTYKI, w tym:
01.Alfasect 050 SC, w tym:
01.Karta charakterystyki
02.Pozwolenie na obrót
03.Stosowanie
02.Emppire 20 insecticide, w tym:
01.Karta charakterystyki
02.Instrukcja stosowania
03.Karta danych bezpieczeństwa
03.Fenda, w tym:
01.Karta charakterystyki
02.Instrukcja stosowania
03.Pozwolenie na obrót
04.Agrofarm Rodent Kontrol
05.Aqua Reslin Super
06.Aquapy EW
07.Baraki Blocks
08.Baycidal WP 25
09.Coopex Smoke Generator
10.Dursban 480 EC Insecticide
11.Ficam W
12.K – Obiol DP 2
13.K – Obiol EC 25
14.K – Othrine WP 25
15.K – Othrine/Biothrine FLOW 25
16.Maxforce
17.Mice Killer
18.Propal – instrukcja stosowania
19.Quick Bayt
20.Racumin Paste
21.Rat Killer Perfect Pasta
22.Responsar 2,5 SC
23.Solfac WP 10

17. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ - INFORMATOR, w tym:
• Wprowadzenie
• Instrukcja obsługi
• Środki ochrony układu oddechowego
• Środki ochrony głowy
• Środki ochrony nóg
• Środki ochrony rąk
• Środki ochrony słuchu
• Środki ochrony oczu I twarzy
• Odzież ochronna
• Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

18. REGULAMIN GOSPODARKI ODZIEŻĄ, w tym:
01.Szczegółowe zasady gospodarowania środkami ochron indywidualnych, odzieżą i obuwiem roboczym, konserwacją tych przedmiotów, gospodarowania środkami do utrzymania higieny osobistej
02.Regulamin gospodarki odzieżą, obuwiem, odzieżą ochronną i sprzętem ochrony indywidualnej - sklep
03. Regulamin gospodarki odzieżą, obuwiem, odzieżą ochronną i sprzętem ochrony indywidualnej- sklep spożywczy

19. MASKI SECURA, w tym:
01.Instrukcja użytkowania półmaski SECURA 2000 DUST
02.Instrukcja użytkowania zestawu SECURA 2000 LAC

20. SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE, w tym:
01. Programy, w tym:
01.Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych – katalog, w tym:

0001 TOLUEN
0002 ACETON
0003 AKROLEINA
0004 ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL)
0005 AMONIAK
0006 ANILINA
0007 BENZEN
0008 CHLOROWODÓR
0009 CYJANOWODÓR
0010 CZTEROCHLOREK WĘGLA (TETRACHLOREK WĘGLA)
0011 DWUSIARCZEK WĘGLA (DISIARCZEK WĘGLA)
0012 FENOL
0013 FLUOROWODÓR
0014 FORMALDEHYD
0015 FTALAN DIBUTYLU
0015 FTALAN DWUBUTYLU
0016 FTALAN BIS(2ETYLOHEKSYLU)
0016 FTALAN DWU-2-ETYLOHEKSYLU [FTALAN BIS(2ETYLOHEKSYLU)]
0017 BEZWODNIK FATLOWY
0018 GLIKOL ETYLENOWY
0019 HALOTAN (2-BROMO-2CHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETAN)
0020 KSYLENY
0021 KWAS AZOTOWY [KWAS AZOTOWY(V)]
0022 KWAS FOSFOROWY [KWAS FOSFOROWY(V)]
0023 KWAS OCTOWY
0024 KWAS SIARKOWY [KWAS SIARKOWY(VI)]
0025 BEZWODNIK MALEINOWY
0026 CHLOREK METYLENU (DICHLOROMETAN)
0027 ALKOHOL n-BUTYLOWY (BUTAN-1-OL)
0028 OCTAN ETYLU
0029 METANOL
0030 OCTAN n-BUTYLU
0031 PIRYDYNA
0032 TLENEK WĘGLA
0033 TRÓJCHLOROETYLEN (TRICHLOROETEN)
0034 WODOROTLENEK POTASU
0035 WODOROTLENEK SODU
0036 BENZYDYNA
0037 BEZWODNIK OCTOWY
0038 CHLOR
0039 CHLOREK ETYLU (CHLOROETAN)
0040 CHLOREK WINYLU (CHLOROETEN)
0041 CHLOROFORM
0042 DWUTLENEK SIARKI (DITLENEK SIARKI)
0043 ETER ETYLOWY (ETER DIETYLOWY)
0044 KWAS AKRYLOWY
0045 KWAS MRÓWKOWY
0046 NAFTA
0047 b-NAFTYLOAMINA (2-NAFTYLOAMINA)
0048 RTĘĆ
0049 NITROBENZEN
0050 SIARKOWODÓR
0051 ALDEHYD OCTOWY (ACETALDEHYD)
0052 ALKOHOL ALLILOWY (PROP-2-EN-1-OL)
0053 ALKOHOL BUTOKSYETYLOWY (2-BUTOKSYETANOL)
0054 ALKOHOL 2-CHLOROETYLOWY (2-CHLOROETANOL)
0055 ALKOHOL METOKSYETYLOWY (2-METOKSYETANOL)
0056 ALKOHOL n-PROPYLOWY (PROPAN-1-OL)
0057 BROMOWODÓR
0058 p-CHLOROFENOL (4-CHLOROFENOL)
0059 CYKLOHEKSAN
0060 DWUTLENEK CHLORU (DITLENEK CHLORU)
0061 EPICHLOROHYDRYNA (1-CHLORO-2,3-EPOKSYPROPAN)
0062 ETYLENODWUAMINA (ETYLENODIAMINA)
0063 FOSGEN
0064 n-HEKSAN (HEKSAN)
0065 JOD
0066 METYLOIZOBUTYLOKETON (4-METYLOPENTAN-2-ON)
0067 MRÓWCZAN ETYLU
0068 NAFTALEN
0069 OCTAN n-AMYLU(OCTAN PENTYLU)
0070 OZON
0071 PIĘCIOTLENEK FOSFORU (DEKATLENEK TETRAFOSFORU)
0072 TERPENTYNA
0073 TLENEK MAGNEZU
0074 1,1,1-TRÓJCHLOROETAN (1,1,1-TRICHLOROETAN)
0075 TRÓJETYLENOCZTEROAMINA (N,N’- BIS(AMINOETYLO)ETYLENODIAMINA)
0076 AKRYLONITRYL
0077 ARSENOWODÓR (ARSAN)
0078 BUTADIEN-1,3 (BUTA-1,3-DIEN)
0079 CYKLOHEKSANOL
0080 1,1,2,2-CZTEROCHLOROETAN (1,1,2,2-TETRACHLOROETAN)
0081 CZTEROCHLOROETYLEN (TETRACHLOROETYLEN)
0082 DIOKSAN
0083 o-DWUCHLOROBENZEN (1,2-DICHLOROBENZEN)
0084 m-DWUCHLOROBENZEN (1,3-DICHLOROBENZEN)
0085 p-DWUCHLOROBENZEN (1,4-DICHLOROBENZEN)
0086 1,1-DWUCHLOROETAN (1,1-DICHLOROETAN)
0087 1,2-DWUCHLOROETAN (1,2-DICHLOROETAN)
0088 1,1-DWUCHLOROETYLEN (1,1-DICHLOROETEN)
0089 1,2-DWUCHLOROETYLEN (1,2-DICHLOROETEN)
0090 DWUETYLOAMINA (DIETYLOAMINA)
0091 DWUMETYLOFORMAMID (DIMETYLOFORMAMID)
0092 ALKOHOL ETOKSYETYLOWY (2-ETOKSYETANOL)
0093 FLUOR
0094 FOSFOROWODÓR (FOSFAN)
0095 TLENEK GLINU (TRITLENEK GLINU)
0096 p-CHLOROSTYREN (4-CHLOROSTYREN)
0097 OCTAN 2-ETOKSYETYLU
0098 n-HEPTAN (HEPTAN)
0099 HYDRAZYNA
0100 HYDROCHINON
0101 ALKOHOL IZOBUTYLOWY (2-METYLOPROPAN-1-OL)
0102 KAPROLAKTAM (HEKSANO-6-LAKTAM)
0103 METYLO-n-BUTYLOKETON (HEKSAN-2-ON)
0104 METYLOETYLOKETON (BUTAN-2-ON)
0105 JODEK METYLU (JODOMETAN)
0106 NIKOTYNA
0107 NITROGLICERYNA (TRIAZOTAN(V)GLICEROLU)
0108 OŁÓW
0109 OCTAN n-PROPYLU (OCTAN PROPYLU)
0110 STYREN
0111 o-TOLUIDYNA (2-TOLILOAMINA)
0112 m-TOLUIDYNA (3-TOLILOAMINA)
0113 p-TOLUIDYNA
0114 1,1,2-TRÓJCHLOROETAN (1,1,2-TRICHLOROETAN)
0115 PIĘCIOTLENEK WANADU (PENTATLENEK WANADU)
0116 ALKOHOLE AMYLOWE I-rz.
0117 ALKOHOLE AMYLOWE II-rz.
0118 ALKOHOLE AMYLOWE II-rz.
0120 PODTLENEK AZOTU
0121 TLENEK AZOTU
0122 DWUTLENEK AZOTU
0123 BROM
0124 o-CHLOROANILINA (2-CHLOROANILINA)
0125 m-CHLOROANILINA (3-CHLOROANILINA)
0126 p-CHLOROANILINA (4-CHLOROANILINA)
0127 CHLOROBENZEN
0128 CHLOROPREN (2-CHLOROBUTA-1,3-DIEN)
0129 CYKLOHEKSANON
0130 TLENEK CYNKU
0131 DEKALINA (BICYKLO[4.4.0]DEKAN)
0132 DWUCHLOROCZTEROFLUOROETAN (FREON 114)
0133 DWUCHLORODWUFLUOROMETAN (FREON 12)
0134 DWUCHLOROFLUOROMETAN (FREON 21)
0135 FLUOROTRÓJCHLOROMETAN (FREON 11)
0136 1,2-DWUBROMOETAN (1,2-DIBROMOETAN)
0137 FTALAN DWUETYLU (FTALAN DIETYLU)
0138 FTALAN DWUMETYLU (FTALAN DIMETYLU)
0139 FOSFOR BIAŁY LUB ŻÓŁTY (TETRAFOSFOR)
0140 IZOPREN
0141 METYLOPROPYLOKETON (PENTAN-2-ON)
0142 CHLOREK METYLU (CHLOROMETAN)
0143 MERKAPTAN n-BUTYLOWY (BUTANO-1-TIOL)
0144 MERKAPTAN ETYLOWY (ETANOTIOL)
0145 MERKAPTAN METYLOWY (METANOTIOL)
0146 1-NAFTYLOAMINA
0147 o-NITROTOLUEN (2-NITROTOLUEN)
0148 m-NITROTOLUEN (3-NITROTOLUEN)
0149 p-NITROTOLUEN (4-NITROTOLUEN)
0150 o-NITROANILINA (2-NITROANILINA)
0151 m-NITROANILINA (3-NITROANILINA)
0152 p-NITROANILINA (4-NITROANILINA)
0153 n-OKTAN
0154 IZOOKTAN
0155 TRÓJTLENEK SIARKI (TRITLENEK SIARKI)
0156 ACETONITRYL
0157 ACETYLEN
0158 ALKOHOL sec-BUTYLOWY
0159 ALKOHOL tert-BUTYLOWY
0160 ALKOHOL IZOPROPYLOWY (PROPAN-2-OL)
0161 o-ANIZYDYNA (2-METOKSYANILINA)
0162 m-ANIZYDYNA
0163 p-ANIZYDYNA(4-METOKSYANILINA)
0164 BENZO[a]PIREN
0165 BROMOFORM
0166 n-BUTAN
0167 CHLOREK BENZYLU[CHLORO(FENYLO)METAN]
0168 CHLOREK CYJANURU(2,4,6-TRICHLORO-1,3,5-TRIAZYNA)
0169 CYJANEK POTASU
0170 CYJANEK SODU
0171 DWUCYKLOPENTADIEN-1,3(CYKLOPENTA-1,3-DIEN)
0172 CYNA
0173 CZTEROETYLEK OŁOWIU(TETRAETYLOPLUMBAN)
0174 CZTEROMETYLEK OŁOWIU
0175 CZTEROWODOROFURAN(TETRAHYDROFURAN)
0176 DWUFENYL (BIFENYL)
0177 N-FENYLO-2-NAFTYLOAMINA [FENYLO(2NAFTYLO)AMINA]
0178 FLUOREK GLINU
0179 FLUOREK SODU
0180 KUMEN
0181 KWAS CHLOROOCTOWY
0182 KWAS SZCZAWIOWY
0183 MERKAPTAN PROPYLOWY
0184 MORFOLINA
0185 IZOPENTAN
0186 n-PENTAN
0187 PIĘCIOCHLOROFENOL(PENTACHLOROFENOL)
0188 PIĘCIOSIARCZEK FOSFORU(DEKASIARCZEK TETRAFOSFORU)
0189 SZEŚCIOCHLOROETAN(HEKSACHLOROETAN)
0190 TLENEK ETYLENU(EPOKSYETAN)
0191 1,2,3-TRÓJCHLOROBENZEN(1,2,3-TRICHLOROBENZEN)
0192 1,2,4-TRÓJCHLOROBENZEN(1,2,4-TRICHLOROBENZEN)
0193 1,3,5-TRÓJCHLOROBENZEN(1,3,5-TRICHLOROBENZEN)
0194 2,4,6-TRÓJNITROTOLUEN(2,4,6-TRINITROTOLUEN)
0195 WODÓR
0196 AKRYLAN BUTYLU
0197 AKRYLAN METYLU
0198 ALDEHYD BENZOESOWY(BENZALDEHYD)
0199 ARSEN
0200 BROMOCHLOROMETAN
0201 CYKLOHEKSEN
0202 2,4-DWUNITROTOLUEN
0203 ETANOLOAMINA(2-AMINOETANOL)
0204 ETER 2,2’-DWUCHLORODWUETYLOWY[ETER BIS(2-CHLOROETYLOWY)]
0205 ETYLOAMINA
0206 FENYLOHYDRAZYNA
0207 FURFURAL(2-FURALDEHYD)
0208 KETEN
0209 METAKRYLAN METYLU
0210 METYLAL(DIMETOKSYMETAN)
0211 METYLOAMINA
0212 NITROMETAN
0213 SELENOWODÓR
0214 SIARCZAN MIEDZIOWY
0215 TLEN
0216 AZOTAN AMONU
0217 AZOTAN SREBRA
0218 AZOTYN SODU
0219 DWUCHLOREK DWUSIARKI (DICHLOREK DISIARKI)
0220 DWUCHLOREK SIARKI
0221 CHLOREK RTĘCIAWY
0222 CHLOREK RTĘCIOWY
0223 2,4-DWUNITROFENOL
0224 DWUTLENEK WĘGLA (DITLENEK WĘGLA)
0225 ETYLOBENZEN
0226 KWAS PIKRYNOWY
0227 OCTAN METOKSYETYLU (OCTAN 2-METOKSYETYLU)
0228 OCTAN WINYLU
0229 SIARCZAN DWUMETYLU [SIARCZAN(VI) DIMETYLU]
0230 TETRALINA(1,2,3,4-TETRAHYDRONAFTALEN)
0231 TLENEK WAPNIA
0232 2,4-TOLUILENODWUIZOCYJANIAN (DIIZOCYJANIAN TOLUENO-2,4-DIYLU)
0233 TRÓJCHLOREK ANTYMONU
0234 TRIOKSAN(1,3,5-TRIOKSAN)
0235 WOLFRAM
0236 ACETYLOACETON
0237 AKRYLAMID
0238 ALDEHYD GLUTAROWY (GLUTARALDEHYD)
0239 ALDEHYD KROTONOWY [(E)-BUT-2-ENAL]
0240 BAR
0241 CHLOREK CYNKU (DICHLOREK CYNKU)
0242 CHLOROPIKRYNA (TRICHLORONITROMETAN)
0243 CYKLOHEKSYLOAMINA
0244 CZTERONITROMETAN (TETRANITROMETAN)
0245 o-DWUETYLOBENZEN (1,2-DIETYLOBENZEN)
0246 m-DWUETYLOBENZEN (1,3-DIETYLOBENZEN)
0247 p-DWUETYLOBENZEN (1,4-DIETYLOBENZEN)
0248 DWUIZOBUTYLOKETON (2,4-DIMETYLOHEPTAN-4-ON)
0249 o-DWUNITROBENZEN (1,2-DINITROBENZEN)
0250 m-DWUNITROBENZEN (1,3-DINITROBENZEN)
0251 p-DWUNITROBENZEN (1,4-DINITROBENZEN)
0252 2,4-DWUNITRO-1-CHLOROBENZEN(1-CHLORO-2,4-DINITROBENZEN)
0253 ETER DWUFENYLOWY (ETER DIFENYLOWY)
0254 METAN
0255 TRÓJTLENEK ARSENU

POZOSTAŁE PLIKI W TYM FOLDERZE:

02. 1,1-dwuchloroetan
03.1,1-dwuchloroetylen
04.1,2-dwuchloroetan
05.1,2-dwuchloroetylen
06.2,4-dwunitro-1-chlorobenzen
07.3-nitroanilina
08.3-nitrotoulen
09.4-nitroanilina
10.4-nitrotoulen
11.aceton
12.acetonitryl
13.acetylen
14.actyloaceton
15.akroleina
16.akrylamid
17.akrylan butylu
18.akrylan metylu
19.akrylonitryl
20.aldehyd benzoesowy
21.aldehyd glutarowy
22.aldehyd krotonowy
23.aldehyd octowy
24.alkohol sec-butylowy
25.alkohol 2 chloroetylowy
26.alkohol allilowy
27.alkohol arylowy III-rz.
28.alkohol butoksyetylowy
29.alkohol etoksyetylowy
30.alkohol etylowy
31.alkohol metoksyetylowy
32.alkohol n-butylowy
33.alkohol n-propylowy
34.alkohole arylowe II-rz.
35.alkohole arylowe I-rz.
36.amoniak
37.anilina
38.antymonowodór
39.arsen
40.arsenowodór
41.azotan amonu
42.azotan srebra
43.azotyn sodu
44.bar
45.benzen
46.benzoapiren
47.benzydyna
48.bezwodnik ftalowy
49.bezwodnik maleinowy
50.bezwodnik octowy
51.brom
52.bromochlorometan
53.bromoform
54.bromowodór
55.butadien
56.butan 2 ON
57.chlor
58.chlorek benzylu
59.chlorek cyjanuru
60.chlorek cynku
61.chlorek etylu
62.chlorek metylenu
63.chlorek metylu
64.chlorek rteciawy
65.chlorek rtęciowy
66.chlorek winylu
67.chlorobenzen
68.chloroform
69.chloropikryna
70.chloropren
71.chlorowodór
72.cyjanek potasu
73.cyjanek sodu
74.cyjanowodór
75.cykloheksan
76.cykloheksanol
77.cykloheksanon
78.cykloheksen
79.cykloheksyloamina
80.cyna
81.czterochlorek węgla
82.czterochloroetan
83.czteroetylek ołowiu
84.czterometylek ołowiu
85.czteronitrometan
86.czterowodorofuran
87.dekalina
88.dioksan
89.dwubromoetan
90.dwuchlorek dwusiarki
91.dwuchlorek siarki
92.dwucyklopendien 1,3
93.dwuetyloamina
94.dwufenyl
95.dwuizobutyloketon
96.dwumetyloformamid
97.dwunitrofenol
98.dwunitrotoulen
99.dwusiarczek węgla
100.dwutlenek azotu
101.dwutlenek chloru
102.dwutlenek siarki
103.dwutlenek węgla
104.epichlorohydryna
105.etanol
106.eter dwuchlorodwuetylowy
107.eter dwufenylowi
108.eter etylowy
109.etylen
110.etyloamina
111.etylobenzen
112.fenol
113.fenylohydrazyna
114.fluor
115.fluorek glinu
116.fluorek sodu
117.fluorowodór
118.formaldehyd
119.fosforan biały
120.fosforowodór
121.fosgen
122.freon 11
123.freon 12
124.freon 21
125.freon 114
126.ftalan 2 etoheksylu
127.ftalan dwubutylu
128.ftalan dwuetylu
129.ftalandwumetylu
130.furfural
131.glikol etylenowy
132.halotan
133.heksan
134.heksan 2 ON
135.heptan
136.hedrazyna
137.hydrohinon
138.izooktan
139.izopentan
140.izopren
141.jod
142.jodometan
143.kaprolaktam
144.keten
145.ksyleny
146.kumen
147.kwas akrylowy
148.kwas azotowy
149.kwas chlorooctowy
150.kwas fosforowy
151.kwas mrówkowy
152.kwas octowy
153.kwas pikrynowy
154.kwas siarkowy
155.kwas szczawiowy
156.m-anizydyna
157.m-chloroanilina
158.m-dwuetylobenzen
159.m-dwunitrobenzen
160.merkaptan etylowy
161.merkaptan metylowy
162.merkaptan propylowy
163.metakrylan metylu
164.metan
165.metanol
166.metylal
167.metyloamina
168.metyloizobutyloketon
169.metylopropan
170.metylopropyloketon
171.morfolina
172.mrówczan etylu
173.n-pentan
174.nafta
175.naftalen
176.a-naftyloamina
177.1-naftyloamina
178.n-butan
179.n-fenyloamina
180.nikotyna
181.nitroanilina
182.nitrobenzen
183.nitrogliceryna
184.nitrometan
185.nitrotoulen
186.o-anizydyna
187.o-chloroanilina
188.octan azylu
189.octan butylu
190.octan etoksyetylu
191.octan metyksoetylu
192.octan propylu
193.octan winylu
194.octan etylu
195.o-dwuchlorobenzen
196.o-dwuetylobenzen
197.o-dwunitrobenzen
198.oktan
199.ołów
200.ozon
201.p-anizydyna
202.p-chloroanilina
203.p-chlorofenol
204.p-chlorostyren
205.p-dwuchlorobenzen
206.p-dwuetylobenzen
207.p-dwunitrobenzen
208.pięciochlorofenol
209.pięciosiarczek wodoru
210.pięciotlenek fosforu
211.pięciotlenek wanadu
212.pirydyna
213.podtlenek azotu
214.propan-2-ol
215.p-toluidyna
216.rtęć
217.selenowodór
218.siarczan dwumetylu
219.siarczan miedziowy
220.siarkowodór
221.styren
222.sześciochloroetan
223.terpentyna
224.tetralina
225.tlen
226.tlenek azotu
227.tlenek cynku
228.tlenek etylenu
229.tlenek glinu
230.tlenek magnezu
231. tlenek wapnia
232.tlenek węgla
233.toliloamina
234.toluidyna
235.toluilenodwuizocyjanian
236.toluen
237.trioksan
238.trójchlorek antymonu
239.trójchlorobenzen
240.trójchlorobenzen II
241.trójchlorobenzen III
242.trójchloroetan
243.trójchloroetan II
244.trójchloroetylen
245.trójetylenoczteroamina
246.trójnitrotoulen
247.trójtlenek arsenu
248.trójtlenek siarki
249.wodorotlenek potasu
250.wodorotlenek sodu
251.wodór
252.wolfram

21. TABLICE, OZNACZENIA, TABLICE (ZNAKI) EWAKUACYJNE (KOD AA)
w tym:
001 Wyjście ewakuacyjne
002 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
003 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
004 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
005 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
006 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę
007 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę
008 Kierunek drogi ewakuacyjnej
009 Drzwi ewakuacyjne
010 Drzwi ewakuacyjne
011Ciągnąć aby otworzyć
012 Pchać aby otworzyć
013 Kierunek drogi ewakuacyjnej
014 Kierunek drogi ewakuacyjnej
015 Stłuc aby uzyskać dostęp
016 Przesunąć w celu otwarcia

22. KARTY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, w tym:
01.Domestos płyn
02.CIF mleczko do czyszczenia
03.Płyn do czyszczenia Skrzat 0,5l
04.Kostka zapachowa WC Domestos
05.Biolizol
06.Floor płyn do mycia podłóg
07.Pasta Sidolux 1l
08.Płyn do podłóg Proper
09.Kret w płynie 0,5l
10.Kret w granulkach
11.Mydło w płynie 5l
12.Lizol
13.Mydło toaletowe w kostkach
14.Cilit kamień i rdza
15.Ajax płyn do mycia Lemon
16.Ajax płyn do mycia różne zapachy
17.Proszek do szorowania IZO
18.Płyn do mycia Ludwik 5l
19.Pronto do mycia drewna
20.Płyn do mycia Ludwik 1l
21.Płyn do mycia okien Windows
22.Pronto przeciw kurzowi
23.Płyn do szyb Jax
24.Pasta gęsta do podłóg 0,5l
25.Płyn do płukania tkanin
26.Proszek do prania biały
27.Proszek Pollena Rex kolor
28.Proszek Pollena Rex
29.Sansed płyn 0,5l
30.Płyn do usuwania grzyba z kafelków Tytan
31.Środek do WC Tytan 0,5l
32.Pasta do podłóg samopołyskowa Unia 0,5l
33.WC Picker
34.Ace płyn do sanitariatów
35.Płyn Cilit
36.Cleanux
37.Odkamieniacz do czajników
38.Ajax mleczko
39.Ajax proszek do czyszczenia
40.Kostka do WC zwykła
41.Odświeżacz powietrza żel
42.Odświeżacz powietrza w aerozolu

23. UDT, w tym:
• Wniosek o przeprowadzenie badania odbiorczego wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia 1 – 4
24. ZAWARTOŚĆ APTECZKI

25.

PRZYKŁADY POSTĘPOWANIA SPRZECZNEGO Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA W PRACY (SLAJDY)


[shadow=red]Do tego dołączam jeszcze prezentacje do szkoleń bhp ( okresowego i wstepnego) na której jest ok. 130 slajdów z tekstem i zdjęciami [/shadow]

[glow=red]Zainteresowanych zapraszam na priv_________________[/glow]
Karolina

Awatar użytkownika
Michał Anioł
9375...12499 postów
9375...12499 postów
Posty: 9550
Rejestracja: 26 stycznia 2007, 10:33

Post autor: Michał Anioł » 12 maja 2008, 08:37

Wytrwała jesteś inżynierko :wink:

inżynierka
25...49 postów
25...49 postów
Posty: 41
Rejestracja: 12 stycznia 2007, 23:57
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój

Post autor: inżynierka » 12 maja 2008, 08:41

każdy sobie radzi jak umie:) a poza tym wiem jak ja kiedys szukałam róznych druków:)
Karolina

leem
3 posty
3 posty
Posty: 3
Rejestracja: 12 maja 2008, 12:31
Lokalizacja: CZ-WA
Kontakt:

Post autor: leem » 12 maja 2008, 12:36

na ile wyceniłaś ta płyte ??
możesz sprzedać np. część/rodział z tej płytki ??

Awatar użytkownika
Michał Anioł
9375...12499 postów
9375...12499 postów
Posty: 9550
Rejestracja: 26 stycznia 2007, 10:33

Post autor: Michał Anioł » 12 maja 2008, 12:48

Można sprzedać/kupić część płyty, ale z kawałka krążka ci komputer nie odczyta treści :mrgreen:


leem
3 posty
3 posty
Posty: 3
Rejestracja: 12 maja 2008, 12:31
Lokalizacja: CZ-WA
Kontakt:

Post autor: leem » 12 maja 2008, 12:59

Michał Anioł napisałem część Z tej płyty a nie część płyty :wink:
chyba jeszcze weekendem żyjesz

Awatar użytkownika
Michał Anioł
9375...12499 postów
9375...12499 postów
Posty: 9550
Rejestracja: 26 stycznia 2007, 10:33

Post autor: Michał Anioł » 12 maja 2008, 13:03

leem pisze:Michał Anioł napisałem część Z tej płyty a nie część płyty :wink:
chyba jeszcze weekendem żyjesz
Nie zależnie czy część z tej płyty czy z płyty, chodzi o kawałek płyty, by nie żyć weekendem to należało by zawrzeć w zdaniu słowo treść - część treści zawartych na płycie - ale co ja tam paplam ja dyslektyk jestem i pewnie siem mylem :wink:

inżynierka
25...49 postów
25...49 postów
Posty: 41
Rejestracja: 12 stycznia 2007, 23:57
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój

Post autor: inżynierka » 12 maja 2008, 13:53

leem napisałam na priv
Karolina

leem
3 posty
3 posty
Posty: 3
Rejestracja: 12 maja 2008, 12:31
Lokalizacja: CZ-WA
Kontakt:

Post autor: leem » 12 maja 2008, 14:12

Michał Anioł czepiasz sie szczegółów :wink:
każdy wie o co chodzi :cool:

Awatar użytkownika
Michał Anioł
9375...12499 postów
9375...12499 postów
Posty: 9550
Rejestracja: 26 stycznia 2007, 10:33

Post autor: Michał Anioł » 12 maja 2008, 14:18

wiem, ale chciałem się dziś bardzo czepić a że psiego ogona nie mam na podorędziu to się czepiłem tej płytki (a w zasadzie jej kawałka) :mrgreen:

piomia
250...374 postów
250...374 postów
Posty: 308
Rejestracja: 11 grudnia 2006, 10:00
Lokalizacja: podkarpacie

Post autor: piomia » 13 maja 2008, 11:13

how much??
młody stażem

Awatar użytkownika
ml
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3157
Rejestracja: 26 lutego 2007, 14:32
Lokalizacja: Kaszëbë

Post autor: ml » 13 maja 2008, 12:03

how muchy?
Oj też coś nie tak
Won muchy!!! chyba raczej....
Ludzie myślcie, to naprawdę nie boli

martinez

smisio
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 174
Rejestracja: 21 maja 2007, 09:31
Lokalizacja: Radom
Kontakt:

Post autor: smisio » 13 maja 2008, 14:15

Bardzo ciekawa zawartość płytki.

1/2 tych materiałów można darmowo uzyskać na stonach PIPu, CIOPu i SANEPIDU. Troche chęci do szukania i wolnego czasu.

Pewnie całą reszte można uzyskać szukając albo śledząc poczynania na forum.

Do tego wszystkiego trzeba jeszcze wziąść przymiarke na błedy merytoryczne w niektórych publikacjach (celowe bądź nie) i troche je we własnym zakresie uaktualnić i skorygować.

Płytke można złożyć góra w miesiąc
smisio

Awatar użytkownika
ml
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3157
Rejestracja: 26 lutego 2007, 14:32
Lokalizacja: Kaszëbë

Post autor: ml » 13 maja 2008, 14:17

A po ile chodzi??
Ludzie myślcie, to naprawdę nie boli

martinez

smisio
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 174
Rejestracja: 21 maja 2007, 09:31
Lokalizacja: Radom
Kontakt:

Post autor: smisio » 13 maja 2008, 14:22

O

To tej pieknej listy moge ci sprzedać karty charakterystyki i karty techniczne farb (ftalowych, poliuretanowych, epoksydowych) oraz rozcieńczalników i utwardzaczy do nich.
A i jak będzie mi sie chciało skanowac to moge jeszcze dorzucić karty gazów technicznych stosowanych w zakladach produkcyjnych

Wtedy trzeba będzie to na DVD wypalić :roll:
smisio

ODPOWIEDZ